Podmínky rezervace

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY REZERVACE TERMÍNU JÍZDY

I. Definice

Provozovatel: společnost TF Group s.r.o., Pod rybou 20, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 46 668 659, DIČ: 2023508234, IČ DPH: SK2023508234

Držitel poukazu: osoba, která zakoupila Zážitek formou Zážitkového poukazu, resp. osoba, které byl Zážitkový poukaz darován

Zážitkový poukaz: je poukaz na Zážitek s unikátním kódem a platností opravňující Držitele poukazu čerpání Zážitku u Provozovatele. Nedílnou součástí zážitkových poukazu jsou přiloženy informace a podmínky k realizaci Zážitku, kterými je Držitel poukazu povinen se řídit.

Zážitek: služba, kterou nabízí Provozovatel. Zážitek obsahuje specifikaci služby, cenu a podmínky využití služby. 

 

II. Odpovědnost Provozovatele a Poskytovatele

Provozovatel je plně zodpovědný za plnění Zážitku podle jeho specifikace v době objednání Zážitku jakož i za jeho kvalitu a rozsah a naplnění všech práv Držitele poukazu související s uplatněním Zážitku.

 

III. Práva a povinnosti smluvních stran

Držitel poukazu může čerpání zážitkového poukazu umožnit třetí osobě. O této skutečnosti je povinen informovat Provozovatele služby v dostatečném předstihu před konáním Zážitku. V takovém případě Držitel poukazu ztrácí nárok na čerpání Zážitku a tento nárok přechází na pověřenou třetí osobu.

IV. Rezervace termínu realizace Zážitku

Realizace Zážitku je možná na základě vyplněného rezervačního formuláře. Rezervace, jakož i realizace Zážitku je možná jen v rámci platnosti zážitkového poukazu.

Závaznou rezervaci je možné změnit nebo zrušit. Storno podmínky jsou uvedeny v Zážitkovém poukazu.

Provozovatel služby má nárok na změnu termínu závazné rezervace z důvodu nepříznivého počasí pro realizaci Zážitku, technických příčin nebo jiných nepředvídaných okolností, které mohou narušit bezpečnost a proveditelnost Zážitku. V takovém případě má Držitel poukazu nárok na absolvování Zážitku v náhradním termínu. Držitel poukazu nemá nárok na kompenzaci, případně náhradu vzniklých nákladů a škod.

V případě, že měl Držitel poukazu zájem o rezervaci termínu v období uvedeném na průvodním dopise, ale samotné zrealizování nebylo z technických důvodů možné až do vypršení platnosti zážitkového poukazu, má Držitel poukazu nárok na bezplatné prodloužení platnosti poukazu.

V. realizace Zážitku

Držitel poukazu je povinen dostavit se na místo konání Zážitku v dohodnutém termínu a čase.

Držitel poukazu se na místě prokáže zážitkových poukazem, který předá Provozovateli služby, případně jím pověřené osobě. Na základě předloženého zážitkový poukazu bude Držiteli poukazu umožněno absolvování Zážitku.

V případě, že Držitel poukazu případně další osoby s ním přítomné před nebo během absolvování Zážitku dodrženy podmínky uvedené v popisu Zážitku, nedodrží pokyny instruktorů, popřípadě jiných odpovědných osob pověřených Provozovatelem služeb, budou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, má Provozovatel služeb nárok na zrušení nebo přerušení realizace Zážitku bez nároku na absolvování Zážitku v náhradním termínu nebo náhradu vzniklých nákladů a škod.

V případě nedostavení se Držitele poukazu na místo konání Zážitku v dohodnutém termínu a čase, nemá Držitel poukazu nárok na absolvování Zážitku v náhradním termínu nebo náhradu vzniklých nákladů a škod.

VI. platnost poukazu

Platnost zážitkového poukazu je pevná a nelze ji prodloužit, pokud není dohodnuto jinak. V případě jeho nevyužití v rámci platnosti nemá Držitel poukazu nárok na vrácení částky za nevyužité služby.

VII. reklamace

V případě, že Provozovatel služby neposkytl Držiteli poukazu čerpání Zážitku specifikovaném na zážitkovém poukazu, Držitel poukazu je oprávněn Zážitek, resp. jeho neposkytnutou část reklamovat u Provozovatele zážitku neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů od zjištění vady.

Držitel poukazu je povinen v reklamaci uvést detailní popis reklamovaného Zážitku, resp. jeho části a kód poukazu, ke kterému se reklamace vztahuje.

VIII. Soukromí

Držitel poukazu ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů poskytuje Provozovateli osobní údaje uvedené v objednávkovém formuláři (tj. jméno, příjmení, adresa, tel. číslo a e-mail) dobrovolně a svobodně. Osobní údaje budou použity Provozovatelem na potřeby uplatnění Zážitku jakož i pro marketingové a reklamní účely Provozovatele.

Držitel poukazu souhlasí se zasíláním novinek a informací o zážitky ze strany Provozovatele.

Držitel poukazu má právo kdykoliv písemně nebo e-mailem požádat o odvolání souhlasů uvedených v tomto článku smlouvy.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ode dne jejich souhlasu Držitelem poukazu, pokud není písemně dohodnuto jinak.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.